Onze parochie behoort tot het bisdom van 's-Hertogenbosch, met als bisschop:


Mgr. dr. G.J.N. de Korte
bisschop van 's-Hertogenbosch

 

 

Gerard Johannes Nicolaas de Korte werd geboren op 13 juni 1955 in Vianen. Hij is de jongste van de drie kinderen in een aannemersgezin. In 1974 haalde hij het diploma atheneum aan het Alberdingk Thijmcollege in Hilversum. Van 1974 tot 1980 studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In deze periode kreeg De Korte steeds meer belangstelling voor geloof en kerk. Hij besloot na zijn afstuderen theologie te studeren. Tijdens het schrijven van zijn doctoraalscriptie haalde hij de gymnasiumcertificaten Grieks en Latijn. Hij haalde zijn doctoraal in 1980. Kort daarna schreef hij zich in als student aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. In 1984 werd hij intern priesterstudent op het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In 1987 slaagde hij voor het doctoraal examen theologie om in 1994 te promoveren hij tot doctor in de theologie bij Prof. Van der Velden en Prof. Rikhof met het proefschrift ‘Pastoraat van de verzoening. Mogelijkheden en grenzen van de theologie van het woord, in het bijzonder van Eduard Thurneysen, voor het katholiek pastoraat’.

 

Wijdingen
Op 10 januari 1987 werd De Korte door kardinaal Simonis in de kathedrale kerk van de H.Catharina te Utrecht tot diaken gewijd. De wijding tot priester ontving De Korte in de H. Aloysiuskerk te Utrecht, eveneens door kardinaal Simonis. Zijn wijding tot bisschop vond plaats op 2 juni 2001 in de kathedrale kerk te Utrecht door kardinaal Simonis, kardinaal Willebrands en Mgr. De Kok.

 

Kerkelijke loopbaan
Na zijn priesterwijding in 1987 werd hij staflid van het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van de bisdommen Utrecht en Groningen-Leeuwarden. Tevens werd hij benoemd tot pastor van de St. Catharinakathedraal in de Utrechtse binnenstad. Van 1992 tot 1999 was hij rector van het Ariënskonvikt en in 1999 volgde zijn benoeming tot deken van Salland, één van de voormalige dekenaten van het aartsbisdom. Hij ging wonen in Zwolle. Als deken van Salland maakte hij sindsdien ook deel uit van de bisdomraad. Paus Johannes Paulus II benoemde Mgr. De Korte op 11 april 2001 tot hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en tot titulair bisschop van Caesarea in Mauretanië. Tevens benoemde kardinaal Simonis hem tot bisschoppelijk vicaris. Daarbij bleef hij ook deken van Salland. Zijn belangrijkste bisschoppelijke taak was de catechetische en liturgische representatie van de aartsbisschop. Op 18 juni 2008 benoemde Paus Benedictus XVI Gerard de Korte tot diocesaan bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, waarna op 5 maart 2016 paus Franciscus hem benoemde tot diocesaan bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch.
De inbezitneming van de bisschopszetel in Den Bosch vond plaats op 14 mei 2016 in de Sint-Jan.

Binnen de bisschoppenconferentie is Mgr. De Korte bisschoppelijk referent voor Kerk en Samenleving.

 

 

Wapen Mgr. De Korte
Met de benoeming tot de zeventiende bisschop van ’s-Hertogenbosch is voor Mgr. dr. G.J.N. de Korte een nieuw bisschopswapen ontworpen.nieuw wapen mgr de Korte.jpg
Het bisschopswapen toont een gouden schild met daarop een arend of adelaar met geopende, naar boven gerichte vlucht, met een inktkoker in de snavel en om de kop een gouden aureool. De adelaar is het symbool van de H. Johannes Evangelist, patroon van het bisdom en de kathedraal. Dit gouden schild is gebaseerd op het wapen van het bisdom.

Daarvoor een zilveren hartschild, beladen met een gegolfde balk van azuur en vergezeld van drie zuilen van sabel. Dit is het wapen van Vianen, de geboorteplaats van bisschop De Korte, met daarin een verwijzing naar Christus als bron van levend water (Johannes 4). Dit zilveren hartschild is de helft van het bisschopswapen van bisschop De Korte als bisschop van Groningen-Leeuwarden.
Achter het schild een voordraagkruis en overtopt met een priesterhoed met ter weerszijden van het schild zes kwasten, alles van sinopel.
Bisschop De Korte heeft gekozen voor een nieuw wapen bij zijn benoeming tot bisschop van 's-Hertogenbosch om aan te geven dat voor hem op dat moment een nieuwe fase in zijn leven als bisschop is aangebroken.
Hij wil zijn beste krachten voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch geven.
Mgr. De Korte zal dat doen vanuit het motto dat hij in 2001 bij zijn bisschopswijding in Utrecht koos: Confidens in Christo / In vertrouwen op Christus.

Reserveer uw plaats


Handige links

livestream