Sfeerverslag informatieavond omtrent verkoop Lambertuskerk Beers

zaterdag 3 november 2018

Op 9 oktober j.l. was er een informatieavond omtrent de toekomstige ontwikkeling van de Lambertuskerk in Beers. Deze avond was georganiseerd door het parochiebestuur en de nieuwe eigenaar Gerthy Laham - Keijzers, met als doel de Beerse bevolking te informeren over de verkoop. Gerthy is voornemens de kerk te kopen en deze onder te brengen in een stichting.


Vice-Voorzitter Piet van de Koolwijk meldde in zijn openingswoord dat het feit dat de kerk op termijn een andere bestemming zou krijgen niets nieuws was, immers in het beleidsplan van de parochie uit 2016, was al opgenomen dat binnen een tijdsspan van 5 jaar 3 kerken zouden sluiten. Niet uit luxe maar uit pure financiële noodzaak, door teruglopende kerkbijdragen en stijgende kosten, sluit de parochie jarenlang het financiële jaarverslag met een exploitatietekort af.


Ondanks het feit dat er op dit moment niet meer dan een intentieovereenkomst ligt, vond het parochiebestuur het wenselijk om een halt toe te roepen aan de geruchtenstroom. Om tot een definieve koop over te gaan moeten er nog 2 voorwaarden gerealiseerd worden:a) het Bisdom moet accoord gaan en b) dienen de vergunningen afgegeven worden.


En zo was deze 9 oktober plots een memorable dag in de Beerse historie; aan het einde van de middag werd de schrijvende pers uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen, werden vervolgens de contactgroep rondom de Lambertustoren, de omwonenenden en de Dorpsraad in een vooroverleg meegenomen in de plannen. Om 20.00 uur in een volle zaal van Het Wapen van Beers, was het vooral de oudere generatie van Beers die geinteresseerd kwam luisteren.


Gerthy Laham – Keijzers voelt zich als oud Beersenaar nog steeds nauw en emotioneel betrokken bij het dorp en de kerk. Toen ze hoorde dat de kerk te koop was, heeft ze contact gezocht met Jan Hendrix, oud eigenaar van Prime Time Events en thans eigenaar van Xciting Events. Jan exploiteert al 27 jaar een kerk in Amsterdam Noord. Samen hebben ze het plan opgevat om de monumentale kerk te gaan gebruiken voor een scala aan activiteiten van commercieel tot cultureel. Jan Hendrix zal huurder worden en zorgdragen voor de exploitatie. Primaire doel is dat activiteiten enerzijds voldoende moeten opbrengen om de kosten te dekken, aan de andere zijde kan de Beerse gemeenschap er ook terecht voor culturele- en dorpsactiviteiten. Gerthy biedt daarnaast aan om de Kinderkapel te blijven gebruiken voor de eucharistievieringen, die op dit moment nog twee maal in de maand plaatsvinden. Dit prachtige gebaar, om zo toch nog in de oorspronkelijke kerk te kunnen vieren, werd alom in de zaal gewaardeerd.


In het concept van Hendrix wordt de kerk omgetoverd tot een prachtige stijlvolle zaal; de banken zullen plaatsmaken voor een mooie vloer en de muurschilderingen zullen prominent aanwezig blijven. Wellicht kunnen authentieke details zoals bijvoorbeeld de preekstoel in overleg gehandhaafd blijven.


Met een fotoreportage liet Jan Hendrix sfeerfoto’s zien van o.a. een bruiloft, een herdenkingsviering, een feest, een concert, zoals hij het in de Amsterdamse kerk realiseert. Beers hoeft zich geen zorgen te maken dat er in de kerk een House party wordt georganiseerd, bevestigde hij.


Over concurrentie naar het Wapen van Beers en ‘t Spijker stelde Hendrix dat er geen interesse is in een restaurant- of bar functie, zelfs een terras aan de voorzijde ziet hij niet zitten. Hij ziet samenwerking in het vooruitzicht met beide etablissementen. Hij werkt met een ‘food book’ waarin regionale bedrijven hun diensten kunnen aanbieden. Uiteindelijk bepaalt de klant wie de opdracht krijgt.


Vanzelfsprekend leverde de presentatie ook vragen op: hoe zit het met overlast, was een bezorgdheid. Jan Hendrix stelde dat geluidsoverlast beperkt zal blijven, de meeste activiteiten zullen zonder geluidsversterking zijn, daarnaast zal de kerk geisoleerd worden en heeft ook Hendrix zich te houden aan de wettelijke normen.


Parkeren zal wel een punt van aandacht zijn, immers het kerkplein zal te klein zijn. Ook hier zal Hendrix met zijn ervaring uit Amsterdam creatieve oplossingen vinden om de overlast te minimaliseren.


Uit het publiek kwam er een vraag wat er met het inventaris wordt gedaan, Pastoor Theo Lamers vertelde dat deze eigendom blijft van de parochie. De intentie is om deze in andere kerken te gebruiken of ze aan het bisdom over te dragen, opdat zij een nieuwe bestemming hiervoor gaan vinden in het bisdom of in nieuwe kerken in het buitenland. Wel kon gemeld worden dat het Smitsorgel in de kerk blijft, zodat er in de toekomst ook orgelconcerten kunnen worden gegeven.


Overigens, belangrijk om te melden, de verkoop omhelst alleen ‘de muren’ van de kerk en de toren inclusief de zendinstallaties. Het kerkhof blijft eigendom van de parochie en blijft ook open voor toekomstige begravingen. Of uitvaarten in de toekomst nog in Beers kunnen plaatsvinden zal moeten worden bekeken; de Kinderkapel heeft een beperkte capaciteit, daarnaast zal de ‘oude’ kerk na de onttrekking van de eredienst ‘kaal’ zijn. Daarom zal het waarschijnlijk wenselijker zijn om uit te wijken naar kerken in Linden, Katwijk of Cuijk.


Pastoor Lamers nam tenslotte nog even het woord en uitte zijn blijdschap: hij is zeer content met de nieuwe bestemming voor de Lambertuskerk, waarbij de kerk voor de gemeenschap beschikbaar blijft.


Op de vraag of de Beerse bevolking nu kan stoppen met het betalen van de kerkbijdrage antwoordde Theo Lamers dat de kosten voor het onderhoud van de kerk nu komen te vervallen, maar de kosten voor het pastoraat blijven onverminderd doorlopen. Overigens heeft de geloofsgemeenschap in Beers jarenlang exploitatietekorten laten zien, desondanks zijn de kosten toch door de fusieparochie betaald.


Door de verkoop van kerken en stabilisering van de financiële situatie zet het bestuur nu in om pastorale ondersteuning te krijgen in de vorm van een pastoraal werkende, om zo tijd en energie te steken in kinderen, jongeren en gezin; de doelgroepen van nu en voor de toekomst. Tevens nemen de vormelingen en communicanten van Beers ook deel aan de voorbereidingen, die nu centraal georganiseerd worden en blijven eucharistievieringen onverminderd in Beers doorgaan…dus financiële ondersteuning blijft voor de toekomst zeer wenselijk!


Aan het einde van de avond was er volop lof aan Gerthy en de wijze waarop zij de kerk voor het dorp wilt behouden. De aanwezigen zien het als een positieve ontwikkeling in de realiteit van de huidige tijd.

 


Nieuwsberichten

Handige links