Geef het geloof door aan volgende generaties; neem de kerk op in uw testament

maandag 30 september 2019
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood.
 
Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven. Dan kan onder meer door de kerk op te nemen in een testament. Een gift via uw testament is een bijzonder geschenk, waarmee u volgende generaties de kans geeft voort te zetten wat wij mochten ontvangen.
 
Waarom een testament?
In de wet is geregeld dat uw bezittingen na uw overlijden verdeeld worden onder uw nabestaanden. Met een testament kunt u een andere verdeling vastleggen, die past bij uw persoonlijke wensen en overtuigingen. Zo kunt u naast uw partner, kinderen of familie ook vrienden of de kerk opnemen. Familieleden betalen erfbelasting over wat zij ontvangen, als kerk zijn we hiervan vrijgesteld. Wat u aan de kerk nalaat komt dus volledig beschikbaar voor kerkenwerk.
 
Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
Door na te laten aan uw eigen kerk geeft u uw nalatenschap een bestemming die niet alleen dicht bij huis ligt, maar vooral dichtbij uw hart. U helpt de kerk ook in de toekomst als een levendige gemeenschap te functioneren, die missionair en diaconaal aanwezig is in de directe omgeving Als betrokken kerklid bent u waarschijnlijk gewend te geven aan de kerk. Met een gift in uw testament zet u deze goede gewoonte voort.
 
Goed rentmeesterschap
Het opmaken van een testament past bovendien bij een goed rentmeesterschap. Wat we bezitten hebben we van God gekregen. Met een testament legt u zorgvuldig vast wat er na uw overlijden met uw aardse bezittingen moet gebeuren. Een gift in uw testment kan ook een uiting zijn van dankbaarheid aan God voo ale zegeningen die u van hem heeft ontvangen -en- aan de kerkelijke gemeenschap waarvan u deel uit maakt.
 
Legaat of erfsteling
U kunt de kerk via een legaat of via een erfstelling in uw testament opnemen. Bij een legaat laat u een vast bedrag of een bepaald goed, bijvoorbeeld een schilderij of een juweel, aan de kerk na. Bij een erfstelling benoemt u de kerk tot (mede)erfgenaam. Daarbij geeft u aan welk percentage elk van de erfgenamen, waaronder de kerk ontvangt. De kerk kan erfgenaam zijn naast kinderen of andere familieleden, of enig erfgenaam wanneer u bijvoorbeeld geen kinderen heeft.
 
Zo neemt u de kerk op in uw testament
Voor een testament gaat u naar een notaris van uw keuze. In een oriënteren gesprek bespreekt u uw wensen en vragen. De notaris formuleert uw wensen in een concept testament. Is het testament accoord, dan ondertekent u het beiden, waarna het rechtsgeldig is. U kunt een testament op elk moment weer wijzigen. Ook wanneer u een bestaand testament heeft en de kerk alsnog wilt opnemen, kan de notaris dt aanpassen.
 
Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden, informeer daar vooral naar. Verder is het raadzaam in uw testament een executeur te benoemen, iemand die het testament uitvoert. Tot slot is het belangrijk in uw testament de juiste tenaamstelling van de kerk, wijkgemeente of diaconie op te nemen waaraan u wilt nalaten. Informeer hierna bij het secretariaat van onze parochie.
 
Tenslotte willen wij niet onbenoemd laten dat u uw legaat of erfstelling kunt oormerken met een bepaald doel, bijvoorbeeld een bedrag speciaal bedoeld voor diaconie, jongerenwerk of voor onderhoud van een bepaalde kerk. Als parochie zullen wij uw wensen respecteren en zo in uw geest de erfenis uitvoeren.
 
 
Voor vragen, neemt u gerust contact op met het secretariaat van onze parochie.
 
per email:
secretariaat@martinuscuijk.nl
 
per telefoon:
0485 312 555
 
 
 
 
 
 
Nieuwsberichten

Handige links